Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଅତୀତ ଜୀବନର ସଙ୍କେତ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ନୂଆ ରୋଭର୍ ‘ପର୍ସିଭିୟରାନ୍‌ସ୍’ ପ୍ରେରଣ କଲା...

ଅତୀତ ଜୀବନର ସଙ୍କେତ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ନୂଆ ରୋଭର୍ ‘ପର୍ସିଭିୟରାନ୍‌ସ୍’ ପ୍ରେରଣ କଲା ‘ନାସା’

0

[ad_1]

ଅତୀତ ଜୀବନର ସଙ୍କେତ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ନୂଆ ରୋଭର୍ ‘ପର୍ସିଭିୟରାନ୍‌ସ୍’ ପ୍ରେରଣ କଲା ‘ନାସା’ | Sambad