Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଅତୀତ ଜୀବନର ସଙ୍କେତ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ନୂଆ ରୋଭର୍ ‘ପର୍ସିଭିୟରାନ୍‌ସ୍’ ପ୍ରେରଣ କଲା...

ଅତୀତ ଜୀବନର ସଙ୍କେତ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ନୂଆ ରୋଭର୍ ‘ପର୍ସିଭିୟରାନ୍‌ସ୍’ ପ୍ରେରଣ କଲା ‘ନାସା’


ଅତୀତ ଜୀବନର ସଙ୍କେତ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ନୂଆ ରୋଭର୍ ‘ପର୍ସିଭିୟରାନ୍‌ସ୍’ ପ୍ରେରଣ କଲା ‘ନାସା’ | Sambad