Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଏହି ନୂଆ ନାମରେ ବଜାରକୁ ଆସିବ ‘ଫେୟାର ଆଣ୍ଡ୍ ଲଭଲି’ ଏବଂ ‘ଫେୟାର ଆଣ୍ଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍’...

ଏହି ନୂଆ ନାମରେ ବଜାରକୁ ଆସିବ ‘ଫେୟାର ଆଣ୍ଡ୍ ଲଭଲି’ ଏବଂ ‘ଫେୟାର ଆଣ୍ଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍’ କ୍ରିମ


ଏହି ନୂଆ ନାମରେ ବଜାରକୁ ଆସିବ ‘ଫେୟାର ଆଣ୍ଡ୍ ଲଭଲି’ ଏବଂ ‘ଫେୟାର ଆଣ୍ଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍’ କ୍ରିମ | Sambad