Home ଦେଶ ବିଦେଶ କରୋନାଭାଇରସ୍ ବାହକ ହେବାକୁ ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କୁ କହୁଛି ଇସ୍‌ଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍

କରୋନାଭାଇରସ୍ ବାହକ ହେବାକୁ ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କୁ କହୁଛି ଇସ୍‌ଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍


କରୋନାଭାଇରସ୍ ବାହକ ହେବାକୁ ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କୁ କହୁଛି ଇସ୍‌ଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ | Sambad