Home ଦେଶ ବିଦେଶ କଶ୍ମୀରରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସୀମାସେପାରି ଲଞ୍ଚ୍‌ପ୍ୟାଡ୍‌ମାନଙ୍କରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ୩୦୦ ଆତଙ୍କବାଦୀ

କଶ୍ମୀରରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସୀମାସେପାରି ଲଞ୍ଚ୍‌ପ୍ୟାଡ୍‌ମାନଙ୍କରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ୩୦୦ ଆତଙ୍କବାଦୀ


କଶ୍ମୀରରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସୀମାସେପାରି ଲଞ୍ଚ୍‌ପ୍ୟାଡ୍‌ମାନଙ୍କରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ୩୦୦ ଆତଙ୍କବାଦୀ | Sambad