Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଚୀନ୍‌ ସୀମାନ୍ତ ବାସ୍ତବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ପାଖରେ ରାତ୍ରୀକାଳୀନ ପାଟ୍ରୋଲିଙ୍ଗ୍‌ କରୁଛନ୍ତି ବାୟୁସେନାର ମିଗ୍-୧୯ ଲଢୁଆ...

ଚୀନ୍‌ ସୀମାନ୍ତ ବାସ୍ତବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ପାଖରେ ରାତ୍ରୀକାଳୀନ ପାଟ୍ରୋଲିଙ୍ଗ୍‌ କରୁଛନ୍ତି ବାୟୁସେନାର ମିଗ୍-୧୯ ଲଢୁଆ ବିମାନ ଓ ଆପାଚି ଆଟାକ୍ ହେଲିକପ୍ଟର୍


ଚୀନ୍‌ ସୀମାନ୍ତ ବାସ୍ତବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ପାଖରେ ରାତ୍ରୀକାଳୀନ ପାଟ୍ରୋଲିଙ୍ଗ୍‌ କରୁଛନ୍ତି ବାୟୁସେନାର ମିଗ୍-୧୯ ଲଢୁଆ ବିମାନ ଓ ଆପାଚି ଆଟାକ୍ ହେଲିକପ୍ଟର୍ | Sambad