Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଜାଣନ୍ତୁ ୧୦୦ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି କୁମ୍ଭୀର ମୁହଁକୁ ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଏହି ଡାକ୍ତର କ’ଣ ପାଇଁ ନାୟକରୁ...

ଜାଣନ୍ତୁ ୧୦୦ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି କୁମ୍ଭୀର ମୁହଁକୁ ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଏହି ଡାକ୍ତର କ’ଣ ପାଇଁ ନାୟକରୁ ଖଳନାୟକ ବନିଥିଲେ


ଜାଣନ୍ତୁ ୧୦୦ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି କୁମ୍ଭୀର ମୁହଁକୁ ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଏହି ଡାକ୍ତର କ’ଣ ପାଇଁ ନାୟକରୁ ଖଳନାୟକ ବନିଥିଲେ | Sambad