Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଦକ୍ଷିଣ-ଚୀନ ସାଗରରେ ପୁଣି ପ୍ରବେଶ କଲା ଆମେରିକା ନୌସେନାର ବିମାନବାହୀ ଯୁଦ୍ଧପୋତ

ଦକ୍ଷିଣ-ଚୀନ ସାଗରରେ ପୁଣି ପ୍ରବେଶ କଲା ଆମେରିକା ନୌସେନାର ବିମାନବାହୀ ଯୁଦ୍ଧପୋତ


ଦକ୍ଷିଣ-ଚୀନ ସାଗରରେ ପୁଣି ପ୍ରବେଶ କଲା ଆମେରିକା ନୌସେନାର ବିମାନବାହୀ ଯୁଦ୍ଧପୋତ | Sambad