Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଦେପସାଙ୍ଗ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲଦାଖର ଦୌଲତ ବେଗ୍ ଓଲ୍‌ଡିରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ମେଜର୍‌...

ଦେପସାଙ୍ଗ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲଦାଖର ଦୌଲତ ବେଗ୍ ଓଲ୍‌ଡିରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ମେଜର୍‌ ଜେନେରାଲ୍‌ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା


ଦେପସାଙ୍ଗ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲଦାଖର ଦୌଲତ ବେଗ୍ ଓଲ୍‌ଡିରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ମେଜର୍‌ ଜେନେରାଲ୍‌ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା | Sambad