Home ଦେଶ ବିଦେଶ ନିଜ ଭୁଲ୍ ଲୁଚାଇବାକୁ ଗଲ୍‌ୱାନ୍ ସଂଘର୍ଷରେ ନିହତ ସ‌ୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା କରାଇ ଦେଉନି ଚୀନ୍:...

ନିଜ ଭୁଲ୍ ଲୁଚାଇବାକୁ ଗଲ୍‌ୱାନ୍ ସଂଘର୍ଷରେ ନିହତ ସ‌ୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା କରାଇ ଦେଉନି ଚୀନ୍: ରିପୋର୍ଟ


ନିଜ ଭୁଲ୍ ଲୁଚାଇବାକୁ ଗଲ୍‌ୱାନ୍ ସଂଘର୍ଷରେ ନିହତ ସ‌ୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା କରାଇ ଦେଉନି ଚୀନ୍: ରିପୋର୍ଟ | Sambad