Home ଦେଶ ବିଦେଶ ମଡେଲ୍ ବନିଲେ ପ୍ରଶାସିକା : ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାଲଲିଷ୍ଟ୍ ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟା ୟୁପିଏସସି ପରୀକ୍ଷାରେ ହାସଲ କଲେ...

ମଡେଲ୍ ବନିଲେ ପ୍ରଶାସିକା : ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାଲଲିଷ୍ଟ୍ ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟା ୟୁପିଏସସି ପରୀକ୍ଷାରେ ହାସଲ କଲେ ୯୩ତମ ସ୍ଥାନ


ମଡେଲ୍ ବନିଲେ ପ୍ରଶାସିକା : ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାଲଲିଷ୍ଟ୍ ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟା ୟୁପିଏସସି ପରୀକ୍ଷାରେ ହାସଲ କଲେ ୯୩ତମ ସ୍ଥାନ | Sambad