Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଲଦାଖରେ ମୁତୟନ ହେବା ପାଇଁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତ୍ରୀ ଉଡ଼ାଣ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି...

ଲଦାଖରେ ମୁତୟନ ହେବା ପାଇଁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତ୍ରୀ ଉଡ଼ାଣ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ରାଫେଲ୍


ଲଦାଖରେ ମୁତୟନ ହେବା ପାଇଁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତ୍ରୀ ଉଡ଼ାଣ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ରାଫେଲ୍ | Sambad