Home ଦେଶ ବିଦେଶ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା ରକ୍ତ: ପ୍ରଥମେ ନିଜ ରକ୍ତ ଦେଇ ‌ପରେ ସର୍ଜରୀ ଆରମ୍ଭ...

ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା ରକ୍ତ: ପ୍ରଥମେ ନିଜ ରକ୍ତ ଦେଇ ‌ପରେ ସର୍ଜରୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏହି ଡାକ୍ତର


ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା ରକ୍ତ: ପ୍ରଥମେ ନିଜ ରକ୍ତ ଦେଇ ‌ପରେ ସର୍ଜରୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏହି ଡାକ୍ତର | Sambad