Home ଦେଶ ବିଦେଶ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ବାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ ‘ସୁଇସାଇଡ୍ ଅର୍ ମର୍ଡର’ର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍

ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ବାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ ‘ସୁଇସାଇଡ୍ ଅର୍ ମର୍ଡର’ର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍


ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ବାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ ‘ସୁଇସାଇଡ୍ ଅର୍ ମର୍ଡର’ର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ | Sambad