Home ଦେଶ ବିଦେଶ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଲାଗି ସରାକରଙ୍କ ନିର୍ଦେଶ: ଯଥା ସମ୍ଭବ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପଯୋଗ କରି ଉତ୍ସବର...

ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଲାଗି ସରାକରଙ୍କ ନିର୍ଦେଶ: ଯଥା ସମ୍ଭବ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପଯୋଗ କରି ଉତ୍ସବର ୱେବ୍‌ପ୍ରସାରଣ କରନ୍ତୁ


ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଲାଗି ସରାକରଙ୍କ ନିର୍ଦେଶ: ଯଥା ସମ୍ଭବ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପଯୋଗ କରି ଉତ୍ସବର ୱେବ୍‌ପ୍ରସାରଣ କରନ୍ତୁ | Sambad