Home ଦେଶ ବିଦେଶ ହଂକଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ରି‌ଟେନ୍‌କୁ ଚୀନ୍‌ର ‌ଚେତାବନୀ, ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ

ହଂକଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ରି‌ଟେନ୍‌କୁ ଚୀନ୍‌ର ‌ଚେତାବନୀ, ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ


ହଂକଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ରି‌ଟେନ୍‌କୁ ଚୀନ୍‌ର ‌ଚେତାବନୀ, ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ | Sambad